Մաթեմատիկա

x+7=12 => 12-7=5

x-6=14 x = 14+6=20

2x=22 x = 22/2=11

2x-1=23 x = 23+1=24 = 24/2=12

3x+1=34 3x = 34-1=33 x = 33/3=11

4x-1=15 4x= 15+1=16 => x=16:4=4

2*(x-1)=4 x-1=2 =>x=3

2x+1=x+7 => 2x-x=7-1 => x=6

3x-1=4x-6 = >-4x+3x=-6-1=-5

5x+1=3x+9 > -1x=-5 x =+5

մաթեմատիկա

Դասարանում

Խնդիր 1: Թրթուռը փորձում է բարձրանալ 33 սանտիմետրանոց ցողունը: Ամեն օր նա բարձրանում է 5սմ, իսկ գիշերվա ընթացքում սահելով իջնում է 1սմ: Պարզել, թե որերորդ օրը թրթուռը կհասնի ցողունի գագաթին:

5-1=4

33/4=8

8*4=32

32+1=33

պատ,՛9

Խնդիր 2: Նվազագույնը քանի՞ հատ 9սմ երկարությամբ թել է պետք իրար հանգուցել, որպեսզի ստանանք առնվազն 1մ երկարությամբ պարան, եթե ամեն միացման կետում հանգույց անելիս թելերից յուրաքանչյուրը կարճանում է 1սմ-ով:

9-2=7

100-2*8=84

84/7=12

12+2=14

Խնդիր 3: 2 x 2 x 2 չափանի խորանարդիկը ներկելու համար անհրաժեշտ է 2 գրամ ներկ։ Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 6 x 6 x 6 չափանի խորանարդիկը ներկելու համար։

2*2=4

6*6=36

36\4=9

9*2=18

պատ․՛54

Տանը

Խնդիր 1: 2 գյուղացի 4 ժամում միասին հավաքում են 64 կգ խնձոր: Քանի՞ ժամում կհավաքեն 96 կգ խնձորը, եթե այգում միաժամանակ աշխատեն 4 գյուղացիներ:

64/2=32

96/32=3

1 = 12 = 96

12/3=4

4 = 3 = 96

Խնդիր 2: Չորս սև և երեք շեկ կովերը 5 օրում տալիս են այնքան կաթ, որքան երեք սև և հինգ շեկ կովերը 4 օրում: Պարզել, թե ո՞ր կովն է ավելի շատ կաթ տալիս, սև՞, թե՞ շեկ:

Խնդիր 3: Խանութպանի մոտ կա 9 կգ ալյուր և 50 և 200 գրամանոց մեկական կշռաքար: Ինչպե՞ս կարող է խանութպանը երեք կշռումով ստանալ 2 կգ ալյուր:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։

100000 — 9999 = 90001

2) Քանի՞ անգամ է միլիարդների դասի ամենափոքր կարգի

միավորը մեծ միլիոնների դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Իսկ քանի՞ անգամ է միլիոնների դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ հազարների դասի ամենամեծ կարգի միավորից։

1000000000/1000000=1000

900000000/9000=100000

3) 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրելեն 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

50/100=0.5

0.5*25=12.5

12.5*5=62.5

62.5/100=0.625

0.625 * 20 = 12.5

62.5/12.5=50

4) AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։

14սմ — 3սմ — 9սմ = 2սմ

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,9382 ≈ 0,9,        դ) 1,0625 ≈ 1,,           է) 200,18  ≈ 200,1,

բ) 28,2897 ≈ 28,2,       ե) 80,0388 ≈ 80,         ը) 567,9111 ≈ 567,

գ) 100,5621 ,  =100.6    զ) 6,0999 ,   6.1        թ) 0,0008 ։ =0

2) Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527 ≈ 93,65 , 100   գ) 0,563891 ≈ 0,564 , 1000      ե) 0,7014 ≈ 1 , 10000

բ) 734,82 ≈ 735 ,    100       դ) 0,563891 ≈ 0,6 ,   1000000       զ) 0,102 ≈ 0 ։ 1000

3) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006, = 1.69  գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225, = 6.11

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395,  = 7.59    դ) 0,1 – 0,01 – 0,001: = 0.01

4) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,8932 ,  = 7.90     դ) 0,9999 ,  = 1        է) 2,3845 , = 2.39

գ) 0,1111 ,    = 0.20     զ) 721,8957 ,    = 721.90     թ) 55,6009 = 55.61

բ) 85,0639 ,  = 85.07    ե) 65,6788 ,   = 65.68       ը) 18,0936 , = 18.10

5) Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն

գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի.

ա) 2,660 ≈ 2,66 , գ) 18,6 ≈ 18,50 , ե) 7,5 ≈ 7,50 ,

բ) 0,30 ≈ 0,3 , դ) 25,031 ≈ 25,04 , զ) 800,000 ≈ 800 ։

6) Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները և համեմատե՛ք

թվերը.

ա) 0,136 < 0,144,                    դ) 12,129 և 12,131,

բ) 2,254 և 2,256,                     ե) 7,9951 և 8,0049,

գ) 3,769154 և 3,767002,          զ) 0,009 և 0,001:

7) Ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը

համապատասխանաբար 12,4 դմ, 5,08 դմ և 3,6 դմ են։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները։

русский 10, 12,

Допишите окончания глаголов в настоящем времени.

 1. Когда ты учил уроки? – Обычно я готовлю уроки вечером. 2. Кому
  ты сейчас звонил? – Я не звонил, я читал . 3. Куда ты спешишь? – Я спешу в
  школу. 4. Ты любишь читать? – Да, очень люблю .

Вместо точек впишите подходящие по смыслу глаголы в настоящем
времени.

 1. Машины в улицы. 2. Город сегодня встретить новый день. 3. Большую
  роль в жизни столицы играет метро. 4. Линии метро едет все районы города. 5.
  В Москве нету много газет и журналов.
  Слова для справок: убирать – убрать, готовиться – приготовиться,
  играть – поиграть, связывать – связать, выходить – выйти.

Մաթեմատիկա 12

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2,  = 4.184         դ) 10,5 ։ 7,  = 1.5

բ) 17,024 ։ 4,   = 4.256       ե) 6,25 ։ 125,  = 0.05

գ) 0,0225 ։ 15,  = 0.0015     զ) 10,08 ։ 24: = 0.42

ա) 8,368 ։ 2 = 4,184

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3 ,   =17.5        դ) 35,601 ։ 0,01 ,  = 3560.1

բ) 4,221 ։ 0,63 ,  = 6.7         ե) 0,13464 ։ 0,396 , = 0.34

գ) 30,303 ։ 33,3  = 0.91        զ) 9,3456 ։ 10,62 = 0.88

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 3,87x = 7,74 ,  X = 2        գ) 0,32x = 0,48 , X=1.5

բ) 8,13x = 24,6339 ,  X=3.03     դ) 7,25x = 9,425 X=1.3

4) Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

17.56

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք իրար հաջորդող այն երկու բնական թվերը, որոնց

գումարը հավասար է 43‐ի։

21+22=43

2) Ո՞րն է այն ամենամեծ բնական թիվը, որին բաժանվում են 48 և

64 թվերը։

16

3) Արտահայտե՛ք կիլոգրամներով.

ա) 7 կգ 344 գ, = 7.344 գ) 1 կգ 600 գ, = 1.600 ե) 10 ց 75 կգ 110 = 1075.11 գ,

բ) 13 կգ 45 գ, = 13.045 դ) 4 ց 15 կգ 23 գ = 415.025 զ) 188 = 0.188 գ։

4) Փռված անկյան մեջ նրա գագաթից ճառագայթ է տարված այնպես, որ ստացված երկու անկյուններից մեկը 300‐ով մեծ է մյուսից։ Ի՞նչ չափեր ունեն այդ անկյունները։

(180*300)/2 = 75

75+30=105

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95  = 11,2935 ,        դ) 17,32 ⋅ 896,1 =  15 520,652   է) 0,1 ⋅ 0,001, = 0.101 

բ) 16,387 ⋅ 0,29 = 4,75223 ,       ե) 1,11 ⋅ 0,32 ,   = 0,3552      ը) 23,57 ⋅ 8,192 , = 193.08544

գ) 0,782 ⋅ 0,55 , 0.4301        զ) 0,92 ⋅ 10,03 , = 9.2276       թ) 17,17 ⋅ 17,17։ = 294.8084

3,81                 16,387   

X                      x

2,95                   0,29

11,2935           4,75223

1,11 x 0,32  = 111/100 x 32/100 = 111×32 / 10000 = 3552/10000 = 0,3552 

2) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36 ,     = 4.32   դ) 4 ⋅ 2,575 ,     =10.300       է) 85 ⋅ 18,43, = 1566.55

բ) 200 ⋅ 1,25 , = 25.00      ե) 77 ⋅ 0,98 ,   = 75.46         ը) 9 ⋅ 34,392,=309.528

գ) 5 ⋅ 66,99 ,   = 334.95      զ) 134 ⋅ 1,73 ,   =231.82      թ) 236 ⋅ 7,24։ =

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32

3) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06 , 

բ) 20,02 ⋅ (–11,99) , 

գ) 0,1 ⋅ 4,767 , 

դ) (–34,8) ⋅ (–0,348) , 

ե) (–5,32) ⋅ (–2,2) , 

զ) 12,12 ⋅ 10,01 :

Լրացուցիչ(տանը)

վայրի մեխակ

ողունը հանգուցավոր է, բարձրություն՝ մինչև 70 սմ։ Տերևները հակադիր են, ամբողջական, գծաձև կամ նշտարաձև։ Տեսակների մեծ մասի ցողունը և տերևները գորշ կապտավուն երանգ ունեն։ Ծաղկաբույլը ցիմոզային է, երբեմն՝ գլխիկ։ Ծաղիկները երկսեռ են (հաճախ՝ մեկական), ծոպավոր, ատամնւսեգր կամ ամբողջաեզր, սպիտակ, վարդագույն, կարմիր, ծիրանագույն, դեղնականաչավուն և այլն։ Ծաղկում է մայիս-օգոստոսին։ Պտուղը երկարավուն, միաբուն, բազմասերմ տուփիկ է։ Սերմերը սև են, մանր, տափակ։

1.Ներկայացնել  Իտալիայի աշխարհագրական դիրքը։

2.Ներկայացնել Հռոմ քաղաքի հիմնադրման մասին ավանդազրույցը։

Ըստ քաղաքի հիմնադրման մասին առասպելի՝ իտալ ՝ Roma» անունը առաջացել է քաղաքի հիմնադիր և առաջին թագավոր՝ իտալ՝ Romulus»-ի անունից:Դեռևս 4-րդ դարում կային տարբեր տեսակետներ, թե ինչպես է առաջացել իտալ՝ Roma» անվանումը։

3.Ովքեր էին գլադիատորները, ինչ իրավունքներ ունեին։

Գլադիատորական խաղերի առաջացման հիմնական պատճառը հանդիսանում են Էտրուսկյան մահվան ծեսերը։

4.Բացատրել բառերը.

Պրինցիպատ, գլադիատոր, պլեբեյ, պատրիկ, սենատ, կոնսուլ, լեգեոն, ռեսպուբլիկան, հեթանոսություն, դիկտատոր

5.Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու ներքոհիշյալ կայսրերին, հիմնավորիր ում օրոք կցանկանայիր ապրել.Հուլիոս Կեսար, Գայոս Օկտավիանոս, Մարկոս Ավրելիոս, Մարկոս Տրայանոս:

6.Ամենահետաքրքիր փաստը ,որ բացահայտեցիր հռոմեացիների մասին։

7.Ներկայացրու հռոմեական դիցարանից 5 աստվածների։